ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

23 серп. 2017 р.

Методичний кабінет дошкільного закладу – це “скарбничка традицій” дошкільного закладу і творча педагогічна майстерня, де кожен педагог отримує практичну допомогу в організації роботи з дітьми

В методичному кабінеті закладу створені необхідні умови для роботи:

 • естетика оформлення приміщення в сучасному діловому стилі;
 • достатнє інформаційне забезпечення, над поповненням якого постійно працює педколектив;
 • створена система каталогів для зручності в користуванні і отриманні необхідної інформації.
 • Методичний кабінет забезпечений методичною літературою за  трьома групами:
  • періодична  література,
  • методична література;
  • книга – новинка.      
  • images (7)
   •   Інформаційні матеріали:
    • Нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;
    • Матеріали з правової освіти;
    • Управління та контроль;
    • Ділові дані про педпрацівників ДНЗ;
    • Матеріали атестації педпрацівників;
    • Робота з батьками;
    • Матеріали участі ДНЗ в міських заходах;
    • Фото, відео – матеріали
     У методичному кабінеті зберігаються такі матеріали для роботи з педагогічним колективом, батьками:
     річний план роботи ДНЗ;
     методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в закладі дошкільної освіти;
     дидактичні посібники за Базовою програмою «Українське дошкілля»
    • науково-методична література та підшивки періодичних педагогічних видань;
    • матеріали передового педагогічного досвіду закладу дошкільної освіти № 39;
     зразки декоративно-прикладного мистецтва та інших жанрів мистецтва;
    • матеріали на допомогу вихователям із проведення різних форм роботи з дітьми;
     конспекти показових занять \інтегрованих, комплексних,тематичних ,предметних,домінантних \ систематизованих за віковим  принципом, сценарії свят, взірці унаочнення;
    • графіки проведення методичних заходів із педагогічними працівниками;
    • план індивідуальних і колективних форм методичної роботи;
    • перспективний план курсової перепідготовки, матеріали атестації педагогічних працівників;
     картотека педагогічного досвіду, освітніх технологій;
     картотека нормативних документів про дошкільну освіту;

     банк даних про педагогічних працівників (проблемні питання педагогів, портфоліо кожного педагога, якісний склад педагогічних кадрів);
     каталоги :
     – методичної літератури,
     – періодики,
     – дидактичних картин,
     -дитячої художньої літератури,
     -театрів та театральних посібників, які є в закладі дошкільної освіти \ в групах,музичній залі,методичному кабінеті\,
     – дидактичних ігор,  які є в закладі дошкільної освіти \ в групах,музичній залі\,
     – презентацій для дітей;
     аудіо-, відеотека заходів, що проводяться в закладі дошкільної освіти;
     презентації для дітей для використання на заняттях з різних освітніх ліній розвитку дітей;
     виставка новинок методичної літератури, перспективного досвіду педагогів;
     інформаційні матеріали для проведення різних форм роботи з батьками;
     інформаційні куточки: «Педагогічний вісник ДНЗ», де висвітлюються завдання педагогічного колективу, форми методичної роботи, завдання для самоосвіти педагогів, відповідно до річного плану ДНЗ; «Атестаційний куточок», «Готуємось до педради».

      Спланована структура методичної роботи в закладі передбачає підвищення майстерності педагогів, впровадження кращого педагогічного досвіду в освітньо-виховний процес та сприяння якості дошкільної освіти. Дієвою формою.

   • Функції методичної служби ДНЗ
    Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.
   • Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.
   • Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.
   • Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)
   • Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.
   • Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій.
   • Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.
   • Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.
   • Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаюсь здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів* Курсова перепідготовка* Атестація педагогів* Наставництво* Педради* Семінари* Консультації* Колективні перегляди* Робота творчої груп* круглий стіл, диспут, консультації;* Колективні переглядинавчальні тренінги;* семінари, семінари-практикуми,науково-практичні семінари,

    семінари для педагогів спеціальних груп;

    * вивчення структури та оснащення  матеріального середовища; ;

    *спостереження колективних форм діяльності  дітей:

    індивідуальної  самостійної роботи дітей:

    взаємовідвідування відкритих занять.

    Педагогічна співпраця з вихователем 

    • Робота в режимі довіри, доброзичливості
    • Творча атмосфера , стимулювання творчої активності
    • Принцип допоміжне – регульованого контролю
    • Надання вихователеві права вибору
    • Системність методичних заходів
    • Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
    • Щоденна допомога
    • Випереджальний характер методичної роботи.

    Багато уваги приділяється:

    •  — умінню жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя,

     - самоосвіті, безперервному навчанню у різних напрямках, зацікавленностю до усього нового,

     - підвищенню професійної майстерності вихователів, інноваційної компетентності педагогів, розвитку їх творчої особистості із високим рівнем розвитку духовності і інтелекту.