ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

7 лют. 2018 р.

Актуальність проекту. Приєднання дитини до світу економічних реалій є одним з найбільш складних і в той же час, важливих питань. 
Новий закон України  «Про освіту»  в статті 12   вказує, що метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності .
Дитина перш за все дізнається основи сімейної економіки,  про працю, професій близьких, на фінансове становище сім'ї. Старші дошкільнята навчаються керувати грошима, співвідносити дохід з ціною продукту, пізнають, що гроші - засіб обміна товарами між людьми. Діти отримують початкові відомості про економіку міста, про професії пов'язані з економікою та бізнесом,  про товари та послуги, професії. Вчяться поважати людей, які працюють і чесно заробляють гроші.
Мета проекту: формувати основи економічних знань серед дітей дошкільного віку, включення дошкільнят у світові економічні реалії.
Учасники проекту. Діти старшого дошкільного віку, їхні батьки та педагоги. Педагогічне керівниц¬тво здійснюють вихователі дошкільного навчального закладу.
Тривалість реалізації проекту. Один навчальний рік.
Завдання:
1. Формування знань про економічну природу речей, об'єкти, продукти.
2. Покращення знань про професії пов'язані з економікою  та бізнесом .
3. Формування бажання брати участь у виготовленні товару.
4. Навчити самостійно користуватися грошовими одиницями.

Очікуванні результати проекту: Результатом реалізації основних завдань освіт¬нього проекту «Гноми – економи» є сформованість у дітей певних економічних уявлень та вмінь, а саме:
•    знання основних економічних понять (гроші, то¬вар, ціна, бюджет, бізнес, виробництво та ін.);
•    здатність до зіставляння своїх потреб і можли¬востей;
•    прояв поважного ставлення до праці людей, розуміння того, що багато предметів, речей навколишнього світу створюються руками лю¬дей, а тому є цінними;
•    розуміння того, що гроші треба заробляти для задоволення своїх життєвих потреб — купувати товари, сплачувати за житло, витрачати на від¬починок;
•    усвідомлення, що витрати сім'ї не мають бути марнотратними і дитина може, будучи ощадли¬вою, їх зменшити;
•    розуміння того, що реклама допомагає, якщо вона правдива, і навпаки — шкодить, якщо ін¬формація недостовірна;
•    усвідомлення своєї значущості для сім'ї і сус¬пільства;
•    розуміння відповідальності за власні вчинки, які можуть позитивно або негативно позначитися на економічному становищі сім'ї та самої дитини.

Перспективний план освітньої роботи з математико – економічного розвитку для дітей старшого дошкільного віку «Гноми – економи»


 З досвіду роботи вихователя  ДНЗ №3  «Дюймовочка»  Кузнєцової О.Г.