ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

18 січ. 2018 р.

Нормативно-правові акти

 щодо організації функціонування дошкільних закладів

 1. Закон України «Про дошкільну освіту»
 2. Закон України «Про охорону дитинства»
 3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної се­ редньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
 4. Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні (Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008)
 5. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04. 2011 № 629)
 6. Конвенція про права дитини (з 27 вересня 1991 р.)

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабі­нету Міністрів України від 12.03.2003 №305)
 2. Положення про центр розвитку дитини (затверджене постановою Кабінету Міні­ стрів України від 15.10.2009 №1124)
 3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (затверджено наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 №930, зареєстровано в Міністерстві юс­тиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550)
 4. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затвердже­не наказом Міністерства освіти України від 07.11.2000 №522)
 5. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних за­кладів (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 26.04.2011 №398)
 6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально- виховних закладів України (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 №455; зміни – наказ Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 №73)
 7. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до дер­жавної і комунальної форми власності (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796)
 8. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963; зміни внесено згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №432 (432-2001-п), від 12.01.2004 №40 (40-2004-п), від 17.11.2004 №1567 (1567-2004-п), від 30.11.2005 №1148 (1148-2005-п), від 22.02.2006 №203 (203-2006-п), від 31.01.2007 №94 (94-2007-п), від 26.06.2007 №872 (872-2007-п)

Нормативно-правові акти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 1. Примірний статут дошкільного навчального закладу (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 №257)
 2. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711)
 3. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних    закладах (затверджена наказом Міністерства освіти України від 28.10.2008 №985)
 4. Про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компен­сую чого типу (затверджений наказом Міністерства освіти України, Міністер­ством охорони здоров’я України від 27.03.2006 №240/165)
 5.  Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)    компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),   і груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)
 6. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу (затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.02.2002 №128)
 7. Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами (затвер­джений наказом Міністерства освіти України, Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України від 27.7.1997 №383/239/131)
 8. Примірна Інструкція з діловодства у дошкільних навчвальних закладах (затверджена нака­зом МОНМСУ від 01.10.2012 №1059)
 9. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і кому­нальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (затверджений наказом Міністерства освіти України від 21.11.2002 №667; зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 06.12.2002 за №953/7241)
 10. Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах (за­тверджений наказом Міністерства освіти України від 25.07.2005 №431)
 11. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене наказом Міністерства освіти України від 09.11.2010 №1070)
 12. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджене наказом Міністерства освіти України від 19.10.2001 №691)

Інструктивні та інструктивно-методичні листи

 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 1. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист Міністерства освіти Українивід 07.05.2007 №1/9-263)
 2. Про недопущення відчуження та передачу в оренду земель дошкільних і загаль­ноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 16.03.2011 №1/9-180)
 3. Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закла­ду (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни від 25.05.2011 №1/9-389)
 4. Інструктивно-методичними рекомендації «Про режим роботи дошкільних на­вчальних закладів» (лист Міністерства освіти і науки від 24.01.2007 №1/9-36)

Медичне обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах

 1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №826).
 2. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Мі­ністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 року №432/496)
 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (затверджене спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 року за №1090/11370)
 4. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допо­моги (затверджений спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496)

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 1. Закон України «Про дитяче харчування»
 2. Закон України «Про якість та безпечність харчових продуктів»
 3. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
 4. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (по­станова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591)
 5. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних за­кладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2002 № 1243)
 6. Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загально­ освітніх, позашкільних навчальних закладах (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 15.08.2006 №620/563)
 7. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів пра­цівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280)
 8.   Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь (лист Міністерства осві­ти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795)
 9. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (за­тверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністер­ства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227; зареєстровано в Мініс­терстві юстиції України 5 травня 2006 року за №523/12397)
 10. Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады) от 20.03.1985 №3231-85.

Фізкультурно-оздоровча робота у дошкільних навчальних закладах

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів (за­тверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареє­стрована в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)
 2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчаль­них закладах (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 за №904/822)
 3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спортув дошкіль­них, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України (за­тверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 02.08.2005 №458)
 4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (лист Міністерства освіти і “науки України від 27.08.2004 №1/9-438)
 5. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 №1/9-563)

Нормативно-правове та методичне забезпечення дошкільної освіти

Програми:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)(Наказ МОНМСУ від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти»)
 2. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», кер. проекту Жебровський Б.М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.12 р. № 604);
 3. Дитина в дошкільні роки: Програма розвитку, навчання та виховання (лист МО про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки» від 08.12.2010 №1/11-11178)
 4. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. / Наук. кер. – Прескура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освітні науки» від 08.12.2010 № 1/11-11177)
 5. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» (автори: Коне ненко П. П., Касян Л. Г, Семенюченко О. В.; рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/ІІ-35І6 від 30.07.2008)
 6. Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», авт.-упор. Білан О.І. (лист МОНмолодьспорту  про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спортуУкраїни» від 09.12.2011 № 1/11-11601).

Додаткові програми (парціальні)

 1. Англійська мова для дітей дошкільного віку, автор Шкваріна Т.М.;
 2.  Дитяча хореографія, автор Шевчук А.С.;
 3. Кольорові долоньки, автор Ликова І.О.;
 4.  Українотворець, керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

Нормативні документи

 1. Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах (інструктивно-методичний  лист  Міністерства  освіти  і  науки   України  від  03.07.2009 №1/9-455)
 2. Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяль­ність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 №1.4/18-3082)
 3. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист Міністерства освіти і на­уки від 27.09.2010 №1/9-666)
 4. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді та спортувід 20.06.2011 №1/9-482)
 5. Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів (лист МОНМСУ від 13.08.2012 № 1/9-586)
 6. План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних на­вчальних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закла­дів на 2009-2012 роки (схвалений рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 26.03.2009 №3/2-2)
 7. Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 н.р.(лист МОНМСУ від 21.05.2012 № 1/9-388)