ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

26 черв. 2020 р.

Звіт
Селіванової С.М. директора 
 закладу дошкільної освіти (ясел-садка)
 № 3 «Дюймовочка» Первомайської міської ради Миколаївської  області
за 2019-2020 навчальний рік

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р.   № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю». 

 Мета: забезпечення відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України
– Закону України «Про освіту»
– Закону України «Про дошкільну освіту»
– «Положення про дошкільний навчальний заклад»
– Базового компоненту дошкільної освіти
– Нормативно-правових актів
  А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи закладу.

    Порядок діяльності дошкільного закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку»,  посадові обов’язки персоналу є в наявності, відповідають нормативним вимогам, затверджені директорм ЗДО.
Основну увагу в своїй роботі звертала на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства та досягнення очікуваного кінцевого результату.
  Заклад дошкільної освіти находиться за адресою: м. Первомайськ, вул. А. Антонюка, 8а
   Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:
• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;
• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;
• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій. 
  Групові приміщення повністю забезпечені меблями та  ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музично-спортивна зала;
– методичний кабінет;
 -медичний кабінет;
Територія закладу обладнана спортивним  та ігровими майданчиками  для кожної вікової групи.
За проектною потужністю заклад дошкільної освіти  розраховано на 75 місць для дітей від 2 року до 6 (7) років. 
На виконання наказу по дошкільному закладу від 30.08.2019 №73 а/г «Про комплектування груп і розподіл функціональних обов’язків між працівниками» у ЗДО №3 у 2019/2020 навчальному році»  у  2019-2020 навчальному році укомплектовано 5 вікових груп
  Група ранього віку (2-3 р.): 1 група;
 Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 2 групи;
 Група середнього дошкільного віку (4-5 р.): 1 група;
 Група старшого дошкільного віку (5-6 р.): 1група.
 Мережа груп ЗДО повністю відповідає меті, завданням, специфіці нашого закладу. Облік вихованців ведеться відповідно до вимог з дотриманням інструкцій. Зарахування малюків до садочка відбувається з дотриманням правил прийому за чергою. Діти переводяться з групи в групу на початок навчального року за віковим принципом, враховуючи індивідуальні особливості психічного та фізичного розвитку малюків.
Термін роботи закладу у звітному періоду був 10,5 годин для 4 груп, для  І молодшої групи «Бджілки» - 12 годин.        
 Контингент вихованців закладу в середньому протягом навчального року становить:
дітей  раннього  віку – 26,
дошкільного  –110 дітей,   (всього 136 дитини)
до школи випущено – 39 дітей.
       Групи комплектуються переважно у червні - серпні. 
У 2019/2020 н. р. в порівнянні з 2018/2019 н. р. кількість вихованців ЗДО зменшилась на 17 чоловік. Зменшилась наповнюваність груп: І молодшої та ІІ молодших груп.
У ЗДО проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. На початок навчального року було оновлено соціальний паспорт вихованців закладу, визначено склад сімей вихованців, кількість дітей пільгових категорій. За даними моніторингу встановлено:
13  дітей  – з багатодітних сімей; 
17  дітей  – з малозабезпечених сімей;
8 дітей – сім’ї учасників бойових дій;
 1 - дитина - інвалід
4 дитини охоплені соціально-педагогічним патронатом.
Середня наповнюваність груп 27 дітей.  

     Залишається проблемним залучення в заклад дітей національних меншин, які відмовляються від будь якого співробітництва з закладом.  Для вирішення питання охоплення всіх дітей  п ятирічного віку мікрорайону  дошкільною освітою мною була здійснена робота щодо до інформаційно-роз яснювальної роботи серед сімей ромів, були звернення до фахівців соціальної служби, оновлена сторінка на сайті ЗДО, що присвячена  консультативній роботі з батьками дітей, що не відвідують заклад, проте досягти 100 % результатів  з даного питання не вдалося. 
    Для вирішення питання  стабілізації  наповнюваності дітьми   ІІ молодших  груп,  забезпечення місцями в ЗДО всіх дітей мікрорайону чотирічного віку віку організовувала  роботу двох паралельних старших груп. Тож в  цьому навчальному році 95% дітей дошкільного віку були охоплені дошкільною освітою. 
     На виконання наказу управління освіти Первомайської міської ради від 02.12.2013 року № 495 « Про створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» у дошкільному закладі третій рік діє електронна реєстрація дітей перед вступом до дошкільного закладу, якою займаюсь особисто. Це дозволяє своєчасно прогнозувати кількість дітей у групах різного віку,забезпечити дотримання принципів рівності всіх дітей, рівномірності хлопчиків та дівчаток, вікових особливостей дітей, запобігти конфліктним ситуаціям.

 

Кадрове забезпечення
В закладі працює 12 педагогів та 17 чоловік обслуговуючого персоналу. ЗДО № 3 «Дюймовочка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100 %. Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту. 
                                                 

У 2019/2020 н.р. в ЗДО №3 на кінець навчального року працює 12 педагогів та 1 медичний працівник. 1 педагог знаходяться в декретній відпустці.
З січня 2020 року в  дошкільному закладі працює  практичний психолог.
    Атестація педагогічних працівників здійснювалась спільної атестаційною комісією ЗДО №1 та ЗДО №3. Педагогам, які атестувались  надавала не тільки методичну допомогу  в організації атестації а й забезпечувала контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців,  що дало змогу провести атестацію без порушень. Атестація проводилась відкрито,  демократично, в онлайн режимі.
 З боку керівника в закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2019/2020 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. На належному рівні пройшли заходи по атестації. У 2019/2020 році атестовано – 2 (17%) педагога, відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії. Педагоги звітували  перед колегами та представили власні досягнення  педагогічної майстерності за п’ять років на підсумковому засіданні атестаційної комісії, а саме: активна участь в методичних заходах ЗДО та міста, проведення показових режимних моментів, просвітницька робота з батьками, видавнича діяльність. За результатами атестації 2019_2020 року: 
  Гой О.С. атестовано на відповідність займаній посаді  та раніше присвоєному 11 тарифному розряду
Кузнєцова О.Г.  атестовано на відповідність займаній посаді  та раніше присвоєному 11 тарифному розряду
             Важливим етапом у підвищенні професійного рівня педагогічного колективу стала курсова перепідготовка.  Під особистим контролем  тримала вчасність проходження курсів підвищення кваліфікації. У поточному році курси підвищення кваліфікації пройшли 3 педагоги ( Гой О.С., Козир А.О., Селіванова С.М.).  Станом на 1 червня даний графік виконано на 100% без змін, що говорить про стабільне зростання педагогічної майстерності, професіоналізму колективу, та, безумовно, впливає на якість освітнього процесу.
      Два педагога  навчається у ВНЗ (вихователь-методист Щербак М.В., практичний психолог Гордійчук Н.А.), тому наш колектив має значні підстави для фахового зростання, що неодмінно позитивно вплине на якість освітньо - виховного процесу.
Впродовж звітного періоду прийнято до закладу 1педагогічного працівника Козир Анастасію Олександрівну.
Звільнено 1 працівника, оператор топкової Свідовйи Олександр Дмитрович. Причини звільнення – власне бажання.

Освітній процес 
  Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.  Освітній  процес  ЗДО здійснював у відповідності до програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти. Крім того педагоги впроваджують у роботу парціальні програми.
       Управлінські рішення та дії, як директора  ЗДО  у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:
   1. Формування  пізнавальної компетентності дошкільників  на основі створення якісного освітнього середовища, відповідно до принципів наступності закладу дошкільної ланки – початкової освіти «Нової української школи» в умовах реформування освіти.
2.Формування емоційно -ціннісного ставлення до українського музичного мистецтва засобами новітніх педагогічних технологій
3. Оптимізувати роботу щодо впровадження інноваційних та сучасних інформаційних технологій засобами пошуково -експериментальної  діяльності , спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини.
В зв’язку з введенням на території України карантину (лист Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня 2020 року),  питання про  пошуково експериментальну  діяльність було не достатньо вивчено, тому це питання було перенесено на вересень- листопад  2020 року.
    Для цього у закладі дошкільної освіти створено такі умови: 

 традиційно проводяться методичні години, роботу яких спрямовано на вирішення питань розкриття творчого потенціалу всіх учасників освітнього процесу;  

 планомірно проводиться робота щодо покращання матеріально - технічної бази дошкільного закладу;

 робота з організації освітнього процесу носить творчий і пошуковий характер на діагностичній основі. 

  Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за освітньою роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю, серед яких:

o Стан готовності групи до нового навчального року (вересень);

o « Реалізація завдань за освітньої лінії БКДО «Дитина у світі соціумі» (старша група-жовтень, ІІ молодші – листопад,);

o Медико-педагогічний контроль на занятті з фізичного виховання»  (жовтень)

o «Стан організації освітньої роботи щодо забезпечення наступності між школою та закладом освіти» (листопад);

o Організація роботи з дітьми з основ економічної культури (всі вікові групи) (січень,);

o Підсумковий - аналіз захворюваності за 2019 рік; аналіз виконання дітоднів за 2019 рік; аналіз виконання норм харчування  за 2019 рік (січень)

o Стан роботи з реалізації завдань освітньої лінії БКДО «Дитина у світі культури» (музична діяльність) І молодша група- січень, середня група – лютий.

o Стан роботи з музичного виховання дошкільників (ІІ молодші групи)  (лютий)

o Спрямованість рухливих ігор на розвиток фізичних якостей дітей, зокрема гнучкості, сили, витривалості (березень)

o Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування;

o Стан освітнього процесу (до атестації за графіком);

o Адміністративно-господарчий контроль;

o Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

o Організація харчування дітей. Культурно-гігієнічні навички дітей;

o Дотримання умов безпеки (жовтень, квітень).

   Протягом навчального року активно сприяла впровадженню педагогами в  освітній процес інновації. Із 10 педагогів всі (100%) використовують інновації, такі як інтегроване навчання, технологій А.Богуш; Н.Гавриш; Л.Шульги, Дьєнеша, Стеценко.

Особливу увагу приділяю розвитку обдарованості дітей. В закладі протягом року працювало 2 гуртка та 5 творчих лабораторій:

«Веселі музики»                                                                  Головіна О.О

«Барвиста радість»                                                           Облаєва С.В

Економічний гурток   «Юні фінансисти»                        Гой О.С

Студія «Чарівний світ казок В.О. Сухомлинського»      Куценко Л.М

Гурток «Кольорові долоньки» Методист  ЦНТТУМ      Доброва Л.Л 

Гурток «Світ навколо нас»   (еколого – натуралістичного напрямку) Керівник гуртка Суха В.В з СЮН

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та  колективу закладу. У ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. На кінець навчального  року педагогами обстежено 24 дитини раннього віку та 95 дітей дошкільного віку. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» визначено наступні результати:     

                           

      Методична робота 

      Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ 1-3 ступенів №17 (директор Плотнікова Т.І.). Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні загальносадові збори з вчителями початкових класів. Випускники нашого закладу дошкільної освіти мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Дякую за персональний внесок в підготовці дітей до школи вихователю старшої групи Гой Ользі Станіславівні.Таким чином, у ЗДО створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. 

 Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяло проведення відкритих переглядів за пріоритетними напрямками роботи в різних вікових групах. Вихователі мали змогу удосконалити свої знання щодо використання ефективних методів впливу. Протягом року до педагогічних рад проведено колективні перегляди:

 інтегроване заняття економічного спрямування вихователь старшої  групи Гой О.С;

 інтегроване заняття економічного спрямування вихователь середньої  групи Куценко Л.М.;

 драматизація казки «Рукавичка» з використанням методики К. Орфа керівник музичний Головіна О.О.;

 фестиваль дитячого театрального мистецтва педагоги закладу .

Заслуговують на увагу ефективно та продуктивно проведені такі методичні  заходи:

 Семінар «Створення розвиваючого освітнього середовища як запорука успішного формування життєвої компетентності дошкільника» вихователь – методист Щербак М.В.

 Практикум «Методи і прийоми розвитку музичної творчості  дошкільників» музичний керівник Головіна О.О.

 «Розвиток творчого потенціалу педагогів» вихователь Облаєва С.В

 Педагогічна майстерня: «Точна наука розвиває творчі задатки, або  математика для дошкільників» вихователь Кузнєцова О.Г

 Літературна студія «Знайомтеся: персонажі сучасних дитячих книжок» вихователь Куценко Л.М

 Методичні посиденьки "Рання професійна орієнтація дітей дошкільного віку  засобами економічного виховання» вихователь  Гой О.С

Проведено чотири педагогічних ради

 ««Завдання діяльності педагогічного колективу закладу дошкільної освіти на 2019-2020 навчальний рік» (серпень)

 Формування  підприємливості та фінансової грамотності дошкільників  відповідно до принципів наступності закладу дошкільної ланки – початкової освіти «Нової української школи» в умовах реформування освіти.  (листопад)

 Формування емоційно-ціннісного ставлення до українського музичного мистецтва засобами новітніх педагогічних технологій (лютий)

 «Впровадження інноваційних та сучасних інформаційних технологій засобами пошуково експериментальної  діяльності , спрямованих на збалансований інтелектуальний розвиток особистості дитини» (квітень)

 Підсумки освітньої роботи за 2019-2020 навчальний рік 

Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів.

Була членом комісії з тематичного вивчення вищезазначених питань. Результати вивчення тематичних питань розглядалися на педагогічній раді, комплексне вивчення узагальнилось наказом. Прийняті рішення сприяли покращенню результатів з зазначених напрямів роботи.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом року до педагогічних рад було проведено такі перегляди:

 інтегроване заняття економічного спрямування вихователь старшої  групи Гой О.С;

 інтегроване заняття економічного спрямування вихователь середньої  групи Куценко Л.М.;

 драматизація казки «Рукавичка» з використанням методики К. Орфа керівник музичний Головіна О.О..

Наш заклад прийняв активну участь у обласному онлайн-семінарі "Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами краєзнавчої роботи" тема «Виховання громадянина  через призму прищеплення  любові до рідного краю»

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились традиційні заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «Фестиваль дитячого театрального мистецтва», зустрічі з героями АТО «Від серця до серця», на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Контролювала своєчасність та якість роботи щодо висвітлення діяльності дошкільного закладу, її популяризації. Протягом навчального року в місцевих ЗМІ було надруковано станом на 01.06.2020 року 11  публікації у місцевій газеті «Всесвіт». У фаховому журналі «БВДС» №1 2020  надруковано творчі роботи вихователя Гой О.С.,  заняття – гру «Юні економісти»,  «БВДС»  №3 2020 заняття з грамоти «Весна іде» , в журналі «Дитячий садок» №19 (858),  жовтень 2019 , заняття для дітей середнього дошкільного віку «Подорож до моря» .В фаховому журналі «Фантазії вихователя» 18(858), вересень 2019,  опубліковано

свято для дітей старшого дошкільного віку «Посвята в козачата» музичний керівник Олена Головіна  та в журналі «Дитячий садок» №21 (860),  листопад  2019 «Тематичний вечір художника Андрія Антонюка «Людина починається з добра» директор Селіванова Світлана Миколаївна, також1 репортаж на телеканалі ОЛТА (листопад 2019)

       Крім того наробки педагогів були  відіслані в інші фахові видання, розміщені на методичному порталі.