ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

31 груд. 2021 р.

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою ДНЗ №3 «Дюймовочка» 

протокол № 2 від 10.12.2021

ПОЛОЖЕННЯ

про моніторинг якості освітньої діяльності

в ДНЗ яслах-садку № 3 «Дюймовочка»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане Положення регламентує порядок, процедуру та форми проведення моніторингу якості освіти дошкільного навчального закладу ясел-садка №3 ««Дюймовочка» ( далі –заклад). 

1.2. Нормативно-правовим забезпеченням моніторингу якості освіти: 

• Закон України "Про освіту" (від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ), 

• Закон України "Про дошкільну освіту" (від 20.12.2001р. № 49); 

• Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН України від 16.01.2020р. № 54); 

• Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018р. № 372); 

• Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН України від 12.01.2021р. №33); 

• Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В.О.Огнев’юк ; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна [та ін.] ; наук. ред. Г.В. Бєлєнька ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 440 с. 

1.3. Дане Положення спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію та удосконалення діяльності закладу. 

1.4. Моніторинг передбачає збирання (первинні дані), аналіз та оцінку якості освіти, зберігання (створення і ведення бази даних), прогнозування та розробку рекомендацій щодо корекційної роботи. 

1.5. Моніторингові дослідження проводяться вихователем-методистом, практичним психологом, вихователями, медичною сестрою, керівниками музичними та директором закладу. 

1.6. Положення узгоджується та затверджується на засіданні педагогічної ради. 

1.7. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з питань організації освітнього процесу та даним Положенням. 

1.8. Дане Моніторинг проводиться державною мовою. 

2. МЕТА МОНІТОРИНГУ 

виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти, оцінювання причин відхилень від цілей. 

3. ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ 

 Визначити рівень якості освіти в ЗДО: 

 якість реалізації завдань БКДО (рівень сформованості компетентностей вихованців); 

 якість організації освітнього середовища; 

 якісний та кількісний склад педагогів, рівень їх професійної (фахової) компетентності; 

 якість управлінської діяльності; 

 ступінь задоволеності батьків якістю надання освітніх послуг. 

 Здійснити порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності закладу заявленим цілям (вимогам БКДО тощо). 

 Визначити динаміку й тенденції розвитку освітнього процесу в закладі. 

 Виявити фактори, які негативно впливають на якість освіти. 

 Прийняти управлінські рішення щодо підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладу 

4. ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ 

4.1. Освітнє середовище 

- створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці;

- формування корекційного (інклюзивного), безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору;

4.2. Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.

- дотримання вимог БКДО; рівень компетентностей;

- організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі.

4.3. Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти

- педагогічна діяльність педагогічних працівників;

- ефективність планування педагогічними працівниками  своєї діяльності та якість організації освітнього процесу;

- ефективність застосовуваних педпрацівниками  сучасних  технологій;

- постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти;

- методичне забезпечення закладу дошкільної освіти.

4.4. Управлінські процеси закладу дошкільної освіти

- дотримання та виконання нормативно-правових документів, які регламентують діяльність закладу;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

- ефективність забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- взаємодія  закладу   з ЗОШ, громадськістю; 

- формування та реалізація  політики академічності доброчесності учасниками о

5. СУБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ 

Суб’єктами моніторингу виступають: 

- моніторингова група; 

- адміністрація закладу. 

6. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

6.1. Моніторинг проводиться у такі етапи: 

 планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження тощо); 

 розробка Програми; 

 -проведення дослідження (відповідно до форм і методів, визначених у пунктах 6.3 – 6.4 цього розділу, із залученням учасників дослідження); 

 -збір та оброблення результатів моніторингу; 

 -аналіз та інтерпретація (узагальнення та пояснення результатів, визначення закономірностей, формулювання висновків тощо) результатів моніторингу; 

 -оприлюднення результатів моніторингу (інформування про результати моніторингу). 

6.2. Алгоритм організації і проведення моніторингу: 

 опрацювання нормативно-правової бази; 

 формування мети і цілей моніторингу (що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності); 

 визначення напрямів моніторингу (професійна компетентність педпрацівників, ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне) тощо); 

 визначення типу дослідження (зрізове, лонгітюдне, змішане); 

 розробка документації ( накази, програми); 

 добір інструментарію для проведення моніторингу (вибір анкет, тестів, таблиць, карт спостережень та ін.); 

 організація дослідження; 

 збирання даних, тобто проведення спостережень за обраними методиками; 

 оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, що також передбачає описове пояснення); 

 вироблення рекомендацій на основі інтерпретації даних дослідження; 

 корекція – внесення певних змін у діяльність закладу на основі запропонованих рекомендацій; 

 інформативність (висвітлення результатів моніторингу). 

Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на вихователя-методиста закладу. 

Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на директора 

Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні протягом всієї своєї діяльності. 

Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом п’яти років. 

6.3. Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути: 

- опитування (анкетування, інтерв’ювання); 

- тестування; 

- спостереження за освітнім процесом та освітньою діяльністю; 

- аналіз документації; 

- аналіз статистичних даних про стан системи освіти за встановленими формами звітності; 

- інші методи, визначені у Програмі. 

6.4. Моніторинг може проводитися у формі: 

- безпосереднього одержання інформації від учасників дослідження (за допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо); 

- опосередкованого одержання інформації від учасників дослідження (у письмовій та/або електронній формі тощо); 

- одержання інформації без залучення учасників дослідження (за допомогою вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо). 

Моніторинг може проводитися з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно. 

Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, групова або індивідуальна робота учасників дослідження. 

6.5. Програма розробляється та затверджується керівником закладу. Педагогічний колектив ознайомлюється з Програмою. 

6.6. У Програмі визначаються мета і завдання, суб’єкти, об’єкт(и), форми та методи, індикатори, умови (у тому числі місце проведення), процедури проведення відповідного моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми узагальнення результатів моніторингу, а також оприлюднення результатів моніторингу (інформування про них). 

6.7. Моніторинг проводиться в терміни, визначені у Програмі. 

При визначенні термінів проведення моніторингу суб’єкт моніторингу має враховувати можливі ризики, пов’язані з надмірним навантаженням на здобувачів освіти та педагогічних працівників внаслідок збігу кількох контрольно-вимірювальних заходів. 

6.8. Моніторинг проводиться державною мовою. 

7. МОНІТОРИНГ ПРОВОДИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ТАКИХ ПРИНЦИПІВ: 

 систематичності та системності; 

 доцільності; 

 прозорості моніторингових процедур та відкритості; 

 безпеки персональних даних; 

 об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу; 

 відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу. 

 

8. ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОНІТОРИНГУ 

Моніторинг здійснюється за різними напрямами залежно від його цілей, рівня здійснення й обстежуваного об'єкта. 

До основних напрямків моніторингу належать: 

1.Освітнє середовище закладу дошкільної освіти. 

2.Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду. 

3.Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти. 

4.Управлінські процеси закладу дошкільної освіти. 

 

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

9.1. Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі. 

9.2. Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень. 

9.3. Формування довіри громадськості до системи та закладу освіти. 

9.4 Постійне та послідовне підвищення якості надання освітніх послуг. 

9.5. Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників щодо компетентнісно-діяльнісного підходу до освітньої діяльності. 

9.6. Відповідність результатів освітньої діяльності вимогам, встановленим законодавством, державним стандартом дошкільної освіти - Базовим компонентом дошкільної освіти. 

10. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ 

10.1. Результати моніторингу узагальнюються у довідці, яку готує вихователь-методист. 

У довідці обов’язково вказуються індикатори та шкала(и), використана(і) для визначення результатів моніторингу, а також методика, застосована для їх обрахунків. 

Довідка може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації. 

11.2. Результати моніторингу обговорюються на педагогічних радах, розробляються корекційні заходи, приймаються відповідні управлінські рішення. Результати моніторингу оприлюднюються на веб-сайті закладу.