ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

7 вер. 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ  В  ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №3 «ДЮЙМОВОЧКА» УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                           Педагогічною радою
                                                                                                                                                           ДНЗ   №3 « Дюймовочка»»
                                                                                                                                                          Протокол № 1 від 06.09.2018 рок
                                                                                       ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
                                                                                                  В ЗДО № 3 «Дюймовочка»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про академічну доброчесність в ДНЗ  №3 «Дюймовочка» (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу , зокрема : між педагогічними працівниками закладу.

1.2 Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ №3 « Дюймовочка», Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3 Мета Положення полягає у дотриманні професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки

особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками , запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4 Педагогічні працівники та батьки здобувачів освіти зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в закладі, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ДНЗ №3 « Дюймовочка»

1.5 ДНЗ №3 « Дюймовочка»в своїй діяльності керується принципом незалежності здобуття освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій.

1.6 Педагогічні працівники мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

2. 2. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1 Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час викладання та провадження наукової (творчої)

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2 Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

– повагу до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови

спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;

– ефективне виконання педагогами своїх посадових обов’язків; підвищення кваліфікації;

– якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов’язки;

– впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,  тверджень, відомостей;

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень;

– джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково- педагогічну, творчу) діяльність;

– об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти;

– не розголошувати конфеденційну інформацію, відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

– надання достовірної інформації;

– уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів;

– нести відповідальність за порушення академічної доброчесності

2.3. Для забезпечення академічної доброчесності в ДНЗнеобхідно  дотримуватися наступних принципів:

– демократизм;

– законність;

– верховенство права;

– соціальна справедливість;

– пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

– рівноправність;

– гарантування прав і свобод;

– науковість;

– професіоналізм та компетентність;

– партнерство і взаємодопомога;

– повага та взаємна довіра;

– відкритість і прозорість;

2.4 Порушенням академічної доброчесності вважається:

– академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

– самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

– фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

– фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

– обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами

обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

– хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь- яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

3. ЕТИЧНІ НОРМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ

3.1 Педагогічні працівники, зобов’язані в процесі своєї діяльності дотримуватися принципу академічної доброчесності та етичних норм наукової діяльності.

3.2 Порушенням етичних норм наукової діяльності є:

3.2.1 Академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих результатів досліджень;

3.2.2 Приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу, які

брали участь у створенні наукового ( творчого) продукту;

3.2.4 Оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), без належного оформлення посилань;

3.2.5 Надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітньої процесу;

3.2.6 Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

3.3 Форми академічного плагіату:

3.3.1 Використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

3.3.2 Перефразування або цитування матеріалу без належного дотримання правил цитування;

3.3.3 Посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

3.3.4 Повторне використання раніше виконаної іншою особою  проекту тощо).

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕДОТРИМАННЯ НОРМ ТА ПРАВИЛ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Для попередження недотримання норм та правил академічної

доброчесності в ДНЗ №3 « Дюймовочка» здійснювати інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності та професійної етики . За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

– відмова в присвоєнні кваліфікаційної категорії , встановленні звання та  вищого кваліфікаційного розряду;

А також притягуються до таких форм відповідальності:

– дисциплінарна;

– адміністративна та кримінальна.

5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИКИ

5.1 Комісія з питань академічної доброчесності та етики (далі – Комісія) – це

незалежний орган ДНЗ №3 « Дюймовочка»що діє з метою дотримання правових норм цього Положення.

5.2 Склад Комісії затверджується наказом директора (завідувача)  ДНЗ №3 « Дюймовочка»за поданням педагогічної ради закладу. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

5.3 До складу Комісії входять: директор (завідувач)  ДНЗ №3 « Дюймовочка», вихователь – методист, голова профспілкового комітету,

5.4 Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова

Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності

Голови його обов’язки виконує заступник.

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та  нагальних питань.

5.6 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше  половини присутніх на засіданні Комісії.

5.7 Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та  секретар.

5.8 Комісія раз на рік звітує про свою роботу перед педагогічною Радою  закладу.

5.9 Працівник ДНЗ №3 « Дюймовочка» може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.10 Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти  порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого

порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з  письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються

особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, , особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в  некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.11 На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.12 За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього

Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.13 Повноваження Комісії:

– одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Це Положення затверджується рішенням Педагогічної ради ДНЗ №3 « Дюймовочка»та вводиться в дію наказом директора закладу.

6.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педради

ДНЗ №3 « Дюймовочка» та вводиться в дію наказом директора (завідувача) закладу.

Положення розглянуто і затверджено на засіданні Педагогічної ради ДНЗ №3 « Дюймовочка» протокол № 1 від 06.09.2018 року.