ЗДО №3 "Дюймовочка"
Записи за датою

23 лист. 2018 р.

                                                                                                                                                                                Затверджую

                                                                                                                                                                               директор ДНЗ № 3

                                                                                                                                                                              ______ С.М.Селіванова 

                                                                                                                                                                              20.11.2018

                                                                                          ПОЛОЖЕННЯ

                                                                         про молодого фахівця (спеціаліста)

                                                дошкільного навчального закладу ясел – садка № 3 «Дюймовочка»

                             

 I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Трудового кодексу України, інших чинних законів та  нормативних правових  документів України, визначає статус і обов'язки молодого фахівця (спеціаліста), а також гарантії, компенсації і обов'язки ДНЗ № 24 перед молодим фахівцем.

2. Це Положення поширюється на молодих фахівців (спеціалістів) які працюють в ДНЗ.

3. Це Положення може використовуватися наставниками молодих спеціалістів, вихователями – методистами та самими молодими фахівцями (спеціалістами)

II. Статус молодого фахівця

4. До молодих фахівців ДНЗ № 3 відносяться випускники вищих навчальних закладів у віці до 35 років які:

• отримали диплом про вищу освіту (включаючи бакалавра, спеціаліста, магістра);

• отримали диплом про середню професійну освіту, що підтверджує присвоєння кваліфікації за фахом;

• закінчили магістратуру, аспірантуру.

Обов'язковою вимогою для присвоєння статусу молодого фахівця (спеціаліста) є працевлаштування у ДНЗ № 3 після закінчення навчання:

• протягом 3 місяців після закінчення навчання у ВНЗ;

• протягом 3 місяців після закінчення навчання на підставі направлення на роботу виданого ВНЗ;

• в рік закінчення навчання для інших випускників, прийнятих на роботу в ДНЗ №3.

Здійснення трудової діяльності в інших організаціях в період навчання і до дати працевлаштування в ДНЗ № 3 (за умови дотримання встановлених цим Положенням строків працевлаштування) і робота в ДНЗ № 3 до виникнення права на присвоєння статусу (закінчення навчання в ВНЗ) не може бути підставою для відмови у присвоєнні випускнику статусу молодого фахівця (спеціаліста).

 5. Випускники приймаються на роботу в ДНЗ № 3 з урахуванням рівня освіти, спеціальності та кваліфікації за освітою відповідно до кваліфікаційних характеристик посад керівників, фахівців та інших службовців або відповідними положеннями професійних стандартів.

6. Статус молодого фахівця (спеціаліста) - сукупність прав та обов'язків, що виникають у випускника з дня прийняття на роботу в ДНЗ № 24 на підставі наказу про присвоєння статусу молодого спеціаліста.

Статус молодого фахівця діє протягом 3 років, але не далі досягнення молодим фахівцем віку 35 років.

Якщо випускник після закінчення навчання не мав можливості працевлаштуватися в ДНЗ № 3 через призову на військову службу в Збройні СилиУкраїни, військові формування та органи (в тому числі направлення на її заміняє альтернативну цивільну службу) або вагітності та народження дитини, то статус молодого фахівця присвоюється за умови працевлаштування у ДНЗ № 3 протягом 3 місяців після закінчення служби і не пізніше 3 місяців після досягнення дитиною віку 3 років відповідно. При цьому обов'язковою умовою для присвоєння статусу молодого спеціаліста є відсутність трудової діяльності випускника в зазначеному періоді.

7. Статус молодого фахівця (спеціаліста) може бути одноразово продовжений, але не більше ніж на 3 роки і до досягнення молодим фахівцем (спеціалістом) віку 35 років, в разі:

• призову на військову службу або направлення на її заміняє альтернативну цивільну службу;

• напрямку за основним місцем роботи на стажування або навчання з відривом від виробництва;

• працевлаштування протягом 3 місяців після закінчення навчання в очній магістратурі або аспірантурі, якщо раніше молодий спеціаліст був звільнений з ДНЗ № 3 за власним бажанням, зумовленого неможливістю продовження їм роботи (зарахування в відповідну освітню організацію);

• тривалого, більш 3 місяців, періоду непрацездатності, в тому числі з причини вагітності та пологів;

• надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років.

8. Статус молодого фахівця (спеціаліста) не може бути надано або продовжений працівнику (випускнику), яка прийняла рішення про проходження військової служби за контрактом.

9. Статус молодого фахівця (спеціаліста) втрачається в разі розірвання трудового договору з ініціативи молодого фахівця (спеціаліста) або з ініціативи роботодавця з підстав, передбачених законодавством України, за винятком випадків, передбачених цим Положенням.

10. Для осіб, які отримали середню професійну освіту або вищу освіту за мають державну акредитацію освітніх програм і вперше поступають на роботу за отриманою спеціальністю протягом одного року з дня отримання професійної освіти відповідного рівня випробування при прийомі на роботу не встановлюється.

III. Організація адаптації та професійного розвитку молодого фахівця

11. При прийомі на роботу (до підписання трудового договору) випускники, які мають право на присвоєння статусу молодого спеціаліста, повинні бути ознайомлені під розпис з цим Положенням.

В день присвоєння статусу вихователем – методистом ДНЗ №3 оформляється методичний паспорт молодого фахівця (спеціаліста).

Методичний паспорт молодого фахівця (спеціаліста) зберігається в методичному кабінеті ДНЗ №3, ведеться безпосереднім наставником молодого фахівця(спеціаліста), вихователем – методистом ДНЗ № 3 і самим молодим фахівцем.

 Метою ведення методичного паспорта молодого фахівця (спеціаліста) є планування професійного розвитку та ділової кар'єри на підставі аналізу змін рівня корпоративних і професійних компетенцій молодого фахівця і рекомендацій його безпосереднього наставника.

12. Оцінка рівня розвитку професійних компетенцій (далі - оцінка) молодого фахівця (спеціаліста) проводиться:

• вихователем – методистом ДНЗ №3 з використанням тестів "На визначення рівня професійних знань" протягом одного місяця з дати присвоєння статусу молодого спеціаліста і після закінчення 3-річного терміну перебування в цьому статусі;

• безпосереднім наставником після закінчення першого, другого і третього року роботи молодого фахівця (знаходження в статусі);

• самим молодим фахівцем протягом одного місяця з дати присвоєння статусу молодого спеціаліста і за підсумками першого, другого, третього року роботи.

 13. За результатами оцінки і з урахуванням результатів трудової діяльності молодого фахівця (спеціаліста):

а) безпосередній наставник за підсумками першого і наступних років роботи молодого фахівця (спеціаліста) складає рекомендації з розвитку, на їх основі молодий спеціаліст визначає цілі розвитку на майбутній період (рік). Після закінчення встановленого періоду щорічно молодим фахівцем і безпосереднім керівником проводиться оцінка виконання встановлених раніше рекомендацій і досягнення цілей розвитку;

 б) безпосередній наставник і вихователь - методист планують індивідуальну професіограму молодого фахівця (спеціаліста)..

14. Молоді фахівці (спеціалісти) можуть направлятися (за їх згодою) на навчання з метою подальшого розвитку їх професійних і корпоративних компетенцій.

15. У паспорті молодого фахівця (спеціаліста) вказується відповідність освіти і кваліфікації молодого фахівця займаної посади, у разі невідповідності - причини та вжиті заходи для його усунення.

16. Дані, внесені в паспорт молодого фахівця (спеціаліста), щорічно завіряються безпосереднім наставником, вихователем - методистом.

IV. Обов'язки ДНЗ № 3 перед молодим фахівцем (спеціалістом)

17. ДНЗ № 3 визнаючи важливість виховання професіоналів всередині закладу, велику увагу приділяє створенню конкурентних переваг для залучення молодих працівників, забезпечує адаптацію, розвиток і планування професійного росту молодих фахівців і приймає на себе в установленому порядку наступні зобов'язання:

а) надавати молодому фахівцеві (спеціалісту) посаду відповідно до отриманої ним у ВНЗ спеціальністю і кваліфікацією, а також кваліфікаційними характеристиками посад керівників, фахівців та інших службовців або відповідними положеннями професійних стандартів. Використання молодого фахівця на робочій посаді допускається при виробничій необхідності на період не більше 6 місяців, у виняткових випадках - до 12 місяців;

б) створювати умови для професійної та соціальної адаптації молодих фахівців;

в) планувати ріст молодого спеціаліста з урахуванням рівня розвитку його професійних і корпоративних компетенцій і обгрунтованої думки його безпосереднього наставника;

г) формувати у молодих фахівців цивільно-патріотичну позицію, шанобливе ставлення до ветеранів, традицій і культури освітньої галузі;

д) застосовувати в роботі з молодими фахівцями індивідуальний підхід, що забезпечує найбільш повне використання і розвиток їх професійного, творчого, інноваційного та наукового потенціалу.

 V. Гарантії, компенсації і пільги, що надаються молодому фахівцеві

18. Молодому спеціалісту надаються гарантії і компенсації відповідно до колективного договору ДНЗ № 3 та законодавства України.

VI. Обов'язки молодого фахівця

19. Молодий фахівець зобов'язаний:

• виконувати вимоги трудового законодавства України і правила внутрішнього трудового розпорядку;

• відповідально виконувати посадові обов'язки, поставлені виробничі завдання, дотримуватися виробничу і трудову дисципліну, точність і акуратність при виконанні дорученої роботи;

• прагнути брати участь в розробці та впровадженні раціоналізаторських пропозицій;

• вивчати науково-технічну літературу, новітні техніки і сучасні технології з метою підвищення рівня розвитку корпоративних і професійних компетенцій, необхідних для забезпечення освітнього процесу;

• дотримуватися норм і вимоги Кодексу ділової етики.

20. Молодий фахівець повертає всі грошові кошти, виплачені йому:

а) якщо він звільнений з ініціативи роботодавця з підстав, передбачених пунктами Трудового кодексу України;

б) якщо він до закінчення терміну роботи, передбаченого трудовим договором, а за відсутності визначеного терміну - до закінчення 3 років роботи звільнився за власним бажанням.

Виняток становлять випадки звільнення з ініціативи працівника з наступних причин, з якими законодавство пов'язує надання певних пільг і переваг:

• перевід чоловіка (дружини) на роботу або для проходження служби в іншу місцевість (в тому числі за кордон), якщо молодому фахівцеві в зазначеній місцевості не може бути запропонована робота;

• захворювання, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в даній місцевості згідно з медичним висновком;

• в зв'язку з виходом на пенсію по інвалідності 1 і 2 групи;

• необхідність догляду за хворими членами сім'ї (за наявності медичного висновку) або дитиною-інвалідом;

• зарахування до навчального закладу на очну форму навчання.